Bijsluiter
Terug
   

Prazitel plus® tabletten

Prazitel Plus smakelijke tabletten voor honden.

Samenstelling
Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen
Werkzame bestanddelen:
1 tablet bevat 50 mg praziquantel, 50 mg pyrantel (overeenkomend met 144 mg pyrantelembonaat) en 150 mg febantel. Bevat varkensvlees smaakstof.

Indicaties
Rondwormen: Spoelwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina (volwassen en laat-onvolwassen vormen).
Haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma canium (volwassen).
Zweepwormen: Trichuris vulpis (volwassen).
Platwormen:
Lintwormen: Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia species (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (volwassen en onvolwassen vormen).

Contra-indicaties
Niet gelijktijdig gebruiken met piperazinederivaten, omdat de anthelmintische effecten van pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd.
Niet gebruiken in dieren met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.

Toepassing
Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Honden

Toedieningswijze & dosering
Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening
Voor orale toediening. De aanbevolen doseerfrequenties zijn: 15 mg/kg lichaamsgewicht febantel, 5 mg/kg pyrantel (overeenkomend met 14.4 mg/kg pyrantelembonaat) en 5 mg/kg praziquantel. 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht.

De tabletten kunnen direct aan de hond worden toegediend, of met het voer worden vermengd. Honden hoeven voor of na behandeling niet nuchter te zijn.

Indien er een risico op herinfestatie aanwezig is dient het advies van een dierenarts te worden ingewonnen over de noodzaak en de frequentie van herhaaldelijke toediening.

Doseertabel:
Lichaamsgewicht(kg) Tabletten
0,5 - 2 0,25
3 - 5 0,5
6 - 10 1
11 - 15 1,5
16 - 20 2
21 - 25 2,5
26 - 30 3
31 - 35 3,5
36 - 40 4
>40 1 tablet per 10 kg


Aanwijzingen voor een juiste toediening
Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden; de nauwkeurigheid van het doseerhulpmiddel dient te worden nagegaan. Resterende tabletdelen mogen niet meer worden gebruikt.

Waarschuwingen
Speciale waarschuwingen
Niet gelijktijdig gebruiken met piperazinederivaten, omdat de anthelmintische effecten van pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd. Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge stoffen kan tot toxiciteit leiden. Een lintworminfestatie zal zeker terugkeren tenzij de tijdelijke gastheren zoals vlooien, muizen, etc. worden aangepakt. Een lintworminfestatie is onwaarschijnlijk bij pups jonger dan 6 weken. Teratogene effecten, toegewezen aan hoge doses van febantel, zijn gemeld bij schapen en ratten. Er zijn geen studies tijdens de vroege dracht uitgevoerd in honden. Gebruik van het product tijdens de dracht dient in overeenstemming met een “baten-risico” beoordeling van de verantwoordelijke dierenarts te gebeuren. Het wordt geadviseerd om het product niet te gebruiken bij honden tijdens de eerste 4 weken van de dracht. De aanbevolen dosis dient niet te worden overschreden bij de behandeling van drachtige teven. Parasitaire resistentie tegen iedere klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent herhaaldelijk gebruik van anthelmintica uit die klasse.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In geval van accidentele orale inname dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. In het kader van goede hygiëne dienen personen die de tabletten direct aan de hond toedienen, of de tablet aan het hondenvoer toevoegen, na afloop hun handen te wassen. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van nietgebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

Bijwerkingen
Geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Wachttijd
Niet van toepassing

Bewaring
Speciale voorzorgsmaatergelen bij bewaren
Niet gebruiken na de uiterste gebruikdatum die is vermeld op het etiket. Voor dit diergeneesmiddel gelden geen speciale bewaarcondities. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Verpakking
104 tabletten.

REG NL
REG NL 105147

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien
18 November 2009

Kanalisatie:
Vrij

Registratiehouder
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ierland

Fabrikant
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ierland